Bądź na bieżąco z nowościami w naszym muzeum i zapisz się do newslettera. Co jakiś czas otrzymasz od nas informacje o wydarzeniach. Zapraszamy


Twoje położenie: Strona główna / Muzeum / Nagroda Orła / Uchwała

Uchwała

Uchwała nr 2694 / 2009 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 12 czerwca 2009 r.
 
 

w sprawie: ustanowienia „Nagrody Lednickiego Orła Piastowskiego” za wybitne osiągnięcia w dziedzinie badań naukowych i upowszechniania wiedzy o roli dynastii piastowskiej w historii Polski i Europy oraz ochrony piastowskiego dziedzictwa kulturowego.

Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. 2001r., Nr 142, poz.1590 z późn. zm.) oraz art. 7a ust. 1 i 3 ustawy z dnia 25 października 1991 o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. 2001r., Nr 13, poz.123 z późn. zm.), Zarząd Województwa Wielkopolskiego uchwala, co następuje:

§ 1
  1. Ustanawia się „Nagrodę Lednickiego Orła Piastowskiego” za wybitne osiągnięcia w dziedzinie badań naukowych i upowszechniania wiedzy o roli dynastii piastowskiej w historii Polski i Europy oraz ochrony piastowskiego dziedzictwa kulturowego.
  2. Szczegółowe zasady i tryb przyznawania nagrody określa „Statut Nagrody Lednickiego Orła Piastowskiego” stanowiący załącznik nr 1 do uchwały, a wzór wniosku o przyznanie nagrody stanowi, załącznik nr 2 do uchwały.
§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Wielkopolskiego oraz Dyrektorowi Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 


U z a s a d n i e n i e


Idea ustanowienia Nagrody Lednickiego Orła Piastowskiego wynika ze szczególnej roli Województwa Wielkopolskiego, które dziedziczy spuściznę wielkiego rodu Piastów — założycieli Państwa Polskiego.

Honorowa Nagroda Lednickiego Orła Piastowskiego ma za zadanie docenienie wybitnych badań naukowych i wszelkiej promocji wiedzy dotyczącej dynastii piastowskiej, a także ochrony piastowskiego dziedzictwa kulturowego. Nieustannie są prowadzone i wydawane publikacje na temat dynastii piastowskiej. Istnieją muzea i inne instytucje chroniące dorobek naszych przodków. Jednak wiedza powszechna na ten temat w Polsce pozostaje na niezmienionym, podręcznikowym poziomie. Za granicą wkład Piastów w dzieje Europy jest znany jedynie wąskiemu gronu specjalistów.

Nagroda Lednickiego Orła Piastowskiego ma zatem na celu docenienie wysiłku za szczególny wkład w zdobywanie i propagowanie wiedzy o Piastach — początkach naszego Państwa. Będzie się również przyczyniać do przekazywania unikalnej wiedzy o dynastii piastowskiej w sposób przystępny przeciętnemu odbiorcy, także przez prezentowanie chronionego piastowskiego dziedzictwa kulturowego.

Orzeł stanowi odniesienie do legendarnych i historycznych symboli państwowości polskiej, a ruiny na Ostrowie Lednickim do rezydencji pierwszych Piastów, jednego z najstarszych i najlepiej zachowanych do naszych czasów obiektów architektonicznych z okresu tworzenia państwowości polskiej, gdzie rezydowali pierwsi piastowscy władcy Mieszko I i Bolesław Chrobry.

W związku z powyższym podjęcie uchwały jest konieczne i uzasadnione.
 
 

 


Uchwała nr 3940/2010 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 27 maja 2010r.

 
w sprawie: zmiany statutu "Nagrody Lednickiego Orła Piastowskiego"
 
 

Na podstawie ar. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie województwa (Dz. U. 2001r., Nr 142, poz 1590 z późn. zm.) oraz art. 7a ust. 1 i 3 ustawy z dnia 25 października 1991 o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. 2001r., Nr13, poz.123 z późn. zm.), Zarząd Województwa Wielkopolskiego uchwała, co następuje:
 
 
§ 1
 
Zmienia się statut "Nagrody Lednickiego Orła Piastowskiego" stanowiący załącznik do uchwały nr 2694/2009 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 12 czerwca 2009r. w sprawie: ustampwoemoa "Nagrody Lednickiego Orła Piastowskiego" za wybitne osiągnięcia w dziedzinie badań naukowych i upowszechniania wiedzy o roli dynastii piastowskiej w historii Polski i Europy oraz ochrony piastowskiego dziedzictwa kulturowego w ten sposób, że w § 6 w ust.1 po pkt 1 dodaje się pkt. 1 a w brzmieniu:
"1)a Arcybiskup Archidiecezji Poznańskiej"


§ 2
 

Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Wielkopolskiego oraz Dyrektorowi Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy.
 

§ 3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


 

U z a s a d n i e n i e

 

       Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy zwróciło się z wnioskiem o poszerzenie składu osobowego Kapituły Nagrody Lednickiego Orła Piastowskiego. W zaiazku z tym, ze państwowość polska tworzyła się na terenach wchodzących w skład obecnych Archidiecezji Gnieźnieńskiej i Poznańskiej, wprowadzenie Arcybiskupa Metropolity POznańskiego do Kapituły jest zasadne.