Bądź na bieżąco z nowościami w naszym muzeum i zapisz się do newslettera. Co jakiś czas otrzymasz od nas informacje o wydarzeniach. Zapraszamy


Twoje położenie: Strona główna / Muzeum / Nagroda Orła / Statut

Statut

Statut „Nagrody Lednickiego Orła Piastowskiego”

 
 

§ 1
 

Nagroda Lednickiego Orła Piastowskiego, zwana dalej Nagrodą, przyznawana jest corocznie przez Marszałka Województwa Wielkopolskiego za wybitne osiągnięcia w dziedzinie badań naukowych i upowszechniania wiedzy o roli dynastii piastowskiej w historii Polski i Europy oraz ochrony piastowskiego dziedzictwa kulturowego.

§ 2
 1. Nagroda jest nagrodą honorową i może mieć charakter zarówno indywidualny jak i zbiorowy.
 2. Nagroda może być przyznawana osobom fizycznym, prawnym, a także innym podmiotom na podstawie oceny działalności i osiągnięć o istotnym znaczeniu.
 3. Wręczenie nagród odbywa się w dniu obchodów Europejskich Dni Dziedzictwa.
 4. Nagrodę można otrzymać tylko raz.
§ 3
 1. Nagroda ma formę statuetki przedstawiającej stylizowanego orła piastowskiego, u której podstawy widnieje nazwa Nagrody, imię i nazwisko albo nazwa Laureata oraz rok edycji.
 2. Laureat otrzymuje także dyplom, ozdobiony symbolicznym wizerunkiem orła nawiązującym do orła ze statuetki, którego treść zawiera imię i nazwisko albo nazwę Nagrody, datę przyznania nagrody, nazwę Laureata, informację o jej przyznaniu przez Marszałka Województwa Wielkopolskiego oraz o składzie Kapituły Nagrody.
§ 4

Nagroda przyznawana jest z własnej inicjatywy Marszałka Województwa albo na wniosek:

 1. poszczególnych Członków Zarządu Województwa Wielkopolskiego,
 2. poszczególnych członków Kapituły Nagrody, o których mowa w § 6 ust. 1 Statutu,
 3. Generalnego Konserwatora Zabytków,
 4. poszczególnych Wojewódzkich Konserwatorów Zabytków,
 5. poszczególnych stowarzyszeń i fundacji, których działalność statutowa obejmuje wspieranie nauki,
 6. poszczególnych stowarzyszeń i fundacji związanych z organizacją turystyki.
§ 5
 1. Wnioski, zgodne ze wzorem, należy składać w terminie do dnia 30 marca każdego roku kalendarzowego w Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy w Dziekanowicach 32, 62-261 Lednogóra, z zastrzeżeniem określonym w § 8 pkt 1.
 2. Wniosek pozostawia się bez rozpatrzenia w przypadku:
  1. wycofania przez wnioskodawcę,
  2. rezygnacji kandydata,
  3. braków formalnych, jeżeli nie usunięto ich w terminie.
§ 6
 1. Wnioski rozpatruje i wyłania kandydata do Nagrody Kapituła Nagrody działająca w następującym składzie:
  1. Arcybiskup Archidiecezji Gnieźnieńskiej
  2. Arcybiskup Archidiecezji Poznańskiej
  3. Arcybiskup Archidiecezji Gnieźnieńskiej Senior
  4. Rektor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
  5. Dyrektor Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy
  6. Wielkopolski Wojewódzki Konserwator Zabytków
  7. Prezes Stowarzyszenia Naukowego Archeologów Polskich
  8. Prezes Polskiego Towarzystwa Historycznego
  9. przedstawiciel Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy wskazany przez Dyrektora Muzeum — Sekretarz Kapituły
 2. Członkowie Kapituły działają osobiście albo przez swoich umocowanych przedstawicieli, co nie dotyczy Sekretarza Kapituły, który działa wyłącznie osobiście.
 3. Posiedzenie Kapituły zwołuje Dyrektor Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy.
 4. Przewodniczącego Kapituły wybierają jej członkowie w drodze głosowania na każdym posiedzeniu.
 5. Kapituła Nagrody orzeka zwykłą większością głosów w głosowaniu przy obecności co najmniej 4 członków Kapituły uprawnionych do głosowania. W przypadku równej liczby głosów, głos Przewodniczącego Kapituły liczy się podwójnie.
 6. Sekretarz Kapituły Nagrody nie bierze udziału w głosowaniach.
 7. Członkowie Kapituły Nagrody pełnią swoje funkcje społecznie.
 8. Obrady Kapituły Nagrody są protokołowane przez Sekretarza Kapituły.
 9. Obsługę Kapituły Nagrody prowadzi Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy w Dziekanowicach 32, 62-261 Lednogóra.
§ 7
 1. Koszt wykonania statuetki i dyplomu oraz wszystkie pozostałe koszty związane z przyznawaniem i wręczaniem Nagrody ponosi Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy, z zastrzeżeniem określonym w § 8 pkt 2.
 2. Informację o przyznanej Nagrodzie podaje się do publicznej wiadomości.
§ 8

W roku ustanowienia Nagrody:

 

 1. wnioski, o których mowa w § 5 ust. 1 można składać do dnia 30 czerwca,
 2. koszt projektu oraz wykonania statuetki i dyplomu poniesie Województwo Wielkopolskie.