Bądź na bieżąco z nowościami w naszym muzeum i zapisz się do newslettera. Co jakiś czas otrzymasz od nas informacje o wydarzeniach. Zapraszamy


Twoje położenie: Strona główna / Muzeum / WRPO / Projekt

Projekt

   

    Idea projektu powstała w toku dyskusji pracowników merytorycznych Muzeum związanych z działalnością trzech rezerwatów archeologicznych wchodzących w jego skład. Jest on efektem obserwacji zmieniających się potrzeb zarówno turystów, jak i konieczności szerszego udostępnienia zabytków i modernizacji dotychczasowych wystaw. Motywacją bezpośrednią stworzenia projektu jest potrzeba dostosowania ekspozycji muzealnych do nowych wymogów i oczekiwań współczesnego odbiorcy.

    Początek projektu to dzień 20 września 2003 roku, kiedy to opracowana została „Karta opisu potencjalnego projektu do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Polsce (ERDF)”. W styczniu 2005 roku przyjęto założenia dla projektu „Programu funkcjonalno-użytkowego”, który stanowił podstawę do opracowania Programów funkcjonalno-użytkowych - dla każdego z rezerwatów archeologicznych indywidualnie, stanowiące załączniki do specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Następnie w marcu 2005 przeprowadzone zostały równolegle 3 postępowania o udzielenie zamówień publicznych w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie dokumentacji technicznej i formalno-prawnej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego.
    Umowy z wykonawcami projektów zostały podpisane w dniu 29 kwietnia 2005 r.:
*       Rezerwat Archeologiczny Ostrów Lednicki – Pracowania Projektowa Wojciech Kolesiński z/s 60-687 Poznań, Os. S. Batorego 4A/7. Umowa Nr A-7/2005;
*       Gród Piastowski w Gieczu – Autorska Pracownia Architektury Liliana Puzo z/s 64-920 Piła, ul. S. Wyszyńskiego 24C/6. Umowa Nr A-8/2005;
*       Gród w Grzybowie – Pracowania Projektowa J.P. Woźny z/s 60-175 Poznań, ul. Kalinowa 33. Umowa Nr A-9/2005.
    W dniu 2 listopada 2006 r. Beneficjent podpisał Umowę Nr 11120/DSA/2006/ dot. dofinansowania zadań w ramach PO „Rozwój infrastruktury kultur i szkolnictwa artystycznego oraz wzrost efektywności zarządzania kulturą” ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z budżetu państwa. Dotacja ta została przyznana na realizację zadania p.n. „Modernizacja i rozbudowa Rezerwatów Archeologicznych dotyczących początków Państwa Polskiego. Zadanie nr 1 Rezerwat archeologiczny Ostrów Lednicki. Zadaszenie nad ruinami palatium”. Realizacja tego zadania zakończyła się 20 września 2007 roku.
    W dniu 29 maja 2008 roku, MPP na Lednicy złożyło wniosek o dofinansowanie zadania realizowanego ze środków pozostających w dyspozycji ministra właściwego do spraw kultury i ochrony środowiska w ramach PO „Promesa Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego”. Wniosek ten obejmuje realizację projektu będącego przedmiotem niniejszego opracowania i został zaakceptowany przez MKiDzN do dofinansowania.
      Planowany projekt polegać będzie na przeprowadzeniu prac restauracyjnych i modernizacyjnych oraz dostawie wyposażenia, których celem będzie podniesienie atrakcyjności i funkcjonalności Rezerwatów Archeologicznych dotyczących początków państwa polskiego. Planowanymi pracami objęte zostaną grody na Ostrowie Lednickim, w Gieczu i Grzybowie. Rezerwaty te wchodzą w skład Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy.