Bądź na bieżąco z nowościami w naszym muzeum i zapisz się do newslettera. Co jakiś czas otrzymasz od nas informacje o wydarzeniach. Zapraszamy


Inne kolekcje

 
 

Logo WPE

 

 

Kolekcja licząca 537 obiektów, obejmuje popularne „świę­te” fi­gur­ki z porcelany — wyobrażenia Chrystusa, Matki Boskiej, anio­łów i świętych — w szerokim re­pertuarze przedstawień i ujęć oraz bo­gac­twie walorów plastycznych. Znajdują się w niej również krucyfiksy z ceramicznymi pasyjkami, kropielniczki a także kompozycje religijne w szklanych kloszach. Pozyskana ko­lekcja tworzy uni­ka­towy zbiór obrazujący gałąź  popularnej wytwórczości dewo­cjo­naliów z przeł. XIX i XX w. oraz 1. poł. XX w. na potrzeby mieszkańców wsi i miasteczek (wystrój wnętrz, domo­wych ołtarzyków, kapliczek).

Pierwszą jej część, liczącą 365 obiektów, Muzeum zakupiło w 1994 r. od kolekcjonera i regionalisty Jana Orczykowskiego, drugą – w 2008 r. od kolekcjonera Edwarda Solarza.
 
Foto: 16,8 kB

Kolekcja wystawiana była:

Foto
1994–1995 r. w Wielkopolskim Parku Etno­gra­ficznym (wy­stawa „Opo­wieści świę­tych figurek”)
1997 r. w Muzeum Ceramiki w Bole­sław­cu (pt. j.w.)
1998 r. w Muzeum Wsi Opolskiej (w ra­mach wystawy „Nieziemskie spra­wy”)
1999 r. w Muzeum – Zamek Górków w Sza­motułach (w ramach wysta­wy „Ogród bez­cza­so­wej jed­no­ści. Z domowych ołtarzyków”)
2009 r.
ponownie w Wielkopolskim Parku Etnograficznym – wystawa pt. „Opo­wieści świę­tych figurek. Odsłona druga”)

Zespół rzeźb sakralnych

Rzeźby figuralne, drewno, polichromia, XVII i XVIII w. Na­leżą do baro­ko­we­go wy­stroju osiemnasto­wiecz­nego drewnianego kościoła z Wartkowic koło Unie­jowa, prze­niesionego w 1998 r. do Wielkopolskiego Parku Etno­graficznego w Dzie­ka­no­wi­cach. Rzeźby, wysoko­ści od 90 do 120 cm, przedstawiają syl­wet­ki Ukrzy­żowanego (2 rzeźby) oraz stojące postaci świętych: Jana Nepomucena, Sta­nisława, Proroka i Bis­kupa w ujęciach hieratycznych bądź dynamicznych wła­ści­wych stylistyce baro­kowej.

Foto Foto Foto
Figura św. Jana Nepomucena,
rzeźba w drewnie, polichromia
(nr inw. MPP EH 464)
fot. M. Jóźwikowska
Figura św. Stanisława,
rzeźba w drewnie, polichromia,
XVII w.
(nr inw. MPP EH 460)
fot. A. Ziółkowski
Figura proroka,
rzeźba w drewnie, polichromia,
2 poł. XVIII w.
(nr inw. MPP EH 462)
fot. A. Ziółkowski


Kolekcja rzeźby Pawła Brylińskiego

W zbiorach Wielkopolskiego Parku Etnograficznego znajduje się bardzo skromna liczebnie, ale te­matycznie reprezentatywna kolekcja rzeźb autorstwa Pawła Bry­liń­skiego, jednego z najlepiej pozna­nych rzeźbiarzy ludowych.

Artysta-samouk żyjący w latach 1813–1886 ozdobił swoimi pracami niemal każdą wieś w połud­niowej części Wielkopolski, w ok. Ostrowa Wlkp., Odolanowa, Kro­toszyna. Są to krzyże przydrożne tzw. „Boże Męki”, kapliczki słupowe bądź sa­mo­dzielne rzeźby. Przede wszystkim znany jest jednak ja­ko twórca monu­men­talnych krzyży oblepionych rzeźbami figuralnymi ustawionymi jedna nad drugą i opo­wia­da­ją­cymi historię Męki Chrystusa.

Muzealną kolekcję tworzą zaledwie cztery rzeźby, jednak oddają one w pełni zakres twórczości Bry­lińskiego i sposób przedstawiania postaci. Są to:

Foto Chrystus Frasobliwy
(nr inw. MPP EH 589)
  • anioł z kielichem, pochodzący z krzy­ża, na którym umieszczony był tuż pod poprzeczką tak, aby zbierać do kielicha krew spły­wa­jącą z prze­bi­te­go boku Chrystusa;
     
  • Chrystus Frasobliwy, pochodząca z kapliczki słupowej siedząca po­stać Chrystusa należy do naj­popular­niej­szych tematów przed­sta­wienio­wych w sztuce ludowej;
     
  • Jan Nepomucen, rzeźba po­cho­dząca z muro­wanej kapliczki sto­ją­cej nieg­dyś nad rzeką;
     
  • Chrystus Ukrzyżowany, niewielka pa­syj­ka z krzy­ża zdobiącego za­pew­ne dawne wnętrze do­mu chłop­skie­go.
Foto Pasyjka
(inw. MPP EH 2182)

Wszystkie rzeźby są niewielkich rozmiarów, za wyjątkiem anioła poli­chro­mowane, oraz wykazują duże podobieństwo w zakresie przedstawienia po­staci, w u­kładzie i rysach twarzy.