Bądź na bieżąco z nowościami w naszym muzeum i zapisz się do newslettera. Co jakiś czas otrzymasz od nas informacje o wydarzeniach. Zapraszamy


Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy

 
         Historia
                         
1969

Powołanie do życia Muzeum Początków Państwa Polskiego, którego pierwszym dy­rektorem zostaje historyk sztuki J. Łomnicki badacz i propagator Ostrowa Lednickiego. Zadaniem Muzeum jest ochrona substancji zabytkowej Ostrowa Lednickiego i jego oto­czenia, prowadzenie badań archeologicznych i udostępnianie zabytków Ostrowa Led­nickiego szerokiej publiczności co staje się możliwe z chwilą uruchomienia przeprawy promowej na wyspę.

1974 Muzeum otrzymuje nowy statut i nową nazwę „Muzeum Pierwszych Piastów na Led­nicy”. Nie opodal szosy Poznań–Gniezno rozpoczyna się budowa Wielkopolskiego Par­ku Etnograficznego w Dziekanowicach, który w latach dziewięćdziesiątych stanie się jednym z największych skansenów w Polsce.
1978

Budowa na Ostrowie Lednickim stalowego zadaszenia w celu ochrony palatium i kaplicy pałacowej przed niszczącymi budowle opadami atmosferycznymi.

 

 

Zadaszenie do 1978 roku.

 

Zadaszenie od 1978 - 2008 roku

 

1981

Dyrektorem Muzeum zostaje historyk mgr A. Kaszubkiewicz.

1982

Dokonano uroczystego otwarcia dla zwiedzających pierwszych obiektów na terenie Wiel­kopolskiego Parku Etnograficznego w Dziekanowicach. Symbolicznego przecięcia sier­pem słomianej „wstęgi” dokonał etnograf prof. J. Burszta.
Założenie przy Muzeum Interdyscyplinarnego Zespołu do badań Ostrowa Lednickiego i jego zaplecza.

 

 

Badania umocnień grodu lednickigo

1984

Muzeum wzbogaca się o Rezerwat Archeologiczny Gród Piastowski w Gieczu gdzie w latach następnych prowadzone będą systematyczne badania archeologiczne uwień­czone w latach dziewięćdziesiątych wspaniałymi odkryciami.

 

 

Wykupienie przez Muzeum i udostępnienie zwiedzającym wspaniałego wiatraka typu holender w Rogierówku nad jeziorem Kierskim.

 

1986

Zakończenie budowy tzw. zespołu dworskiego na terenie Wielkopolskiego Parku Etno­graficznego w Dziekanowicach gdzie w kopii dworu ze Studzieńca w latach 1986–1994 mieści się siedziba Muzeum.

 

 

Folwark, stodoła z Jaromierza

1987–1990 W ramach Zespołu Interdyscyplinarnego realizacja programu badawczego budowli ka­miennych na Ostrowie Lednickim przez naukowców z Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy i z katedry Historii Sztuki Uniwersytetu Jagielońskiego.
1988 Utworzenie Lednickiego Parku Krajobrazowego w celu ochrony zabytkowego krajobrazu na terenach leżących wokół jeziora Lednica. Przez następne 11 lat zarządzać i admini­strować Parkiem będzie dyrekcja Muzeum na Lednicy.
1988–1992 Muzeum przejmuje w pobliskich Rybitwach teren z zabytkowym wiatrakiem oraz grunty z wcześniej pobudowanymi czterema obiektami etnograficznymi i wreszcie tereny w re­jonie Lednogóry i Moraczewa gdzie postawiono pięć obiektów etnograficznych w tym trzy wiatraki.
1992 Na Ostrowie Lednickim mają miejsce zorganizowane na dużą skalę ogólnopolskie uro­czystości związane z 1000. rocznicą śmierci Mieszka I. Obchodom nadano rangę uro­czystości państwowo-religijnej.
1994 Muzeum przejmuje w dzierżawę od Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa zabu­dowania po byłym PGR w Dziekanowicach gdzie po dokonanym remoncie budynku administracyjnego zostaje przeniesiona siedziba Muzeum. Przez następne lata na fol­warku w Dziekanowicach prowadzone będą prace remontowe i adaptacyjne na potrzeby Muzeum.
Gmina Kłecko przekazuje Muzeum wzgórze widokowe w pobliskim Waliszewie.
Muzeum obchodzi 25-lecie istnienia.
1997

Muzeum zostaje właścicielem wczesnośredniowiecznego grodu w Grzybowie gdzie oprócz badań archeologicznych trwają prace adaptacyjne na potrzeby ruchu turysty­cznego.

 

 

 

Badania wykopaliskowe w Grzybowie

1997–1998 Na zlecenie Muzeum Akademia Sztuk Pięknych w Poznaniu opracowuje nową konep­cję zadaszenia Palatium na Ostrowie Lednickim. W wyniku przeprowadzonego konkursu dla studentów tej uczelni powstało szereg śmiałych projektów. Niestety z powodu braku środków finansowych żaden z nich nie został zrealizowany.
1998–2002 W Oddziale Muzeum w Rezerwacie Archeologicznym Gród Piastowski w Gieczu doko­nano rewelacyjnego odkrycia wczesnoromańskiego kościoła p.w. św. Jana Chrzciciela z in­teresującą kryptą relikwiarzową w części wschodniej oraz monumentalnym zachodnim masywem wieżowym.
1999 W wyniku reformy administracyjnej kraju Muzeum staje się Instytucją Kultury Samo­rządu Województwa Wielkopolskiego, otrzymuje nowy statut, zostaje również wpisane do Państwowego Rejestru Muzeów.
Uroczyste otwarcie na terenie Wielkopolskiego Parku Etnograficznego w Dziekano­wicach nowoczesnej biologiczno- chemicznej oczyszcalni ścieków typu Bio-Vac, która docelowo ma obsługiwać centrum wsi Dziekanowice i budynki należące do Muzeum. Urządzenia oczyszczalni umieszcono w przeniesionym na teren skansenu budynku mły­na wodnego z Wierzenicy, gdzie w najbliższym czasie będzie się mieścić interesująca ekspozycja przyrodnicza.
Muzeum obchodzi Jubileusz 30-lecia istnienia.
2000 Remont i oddanie do użytku w celach wystawienniczych ogromnej kubaturowo sali w stodole na folwarku w Dziekanowicach gdzie w latach 2000–2003 prezentowano jubi­leuszową wystawę „Otton III w Polsce”. Obecnie planowana jest tam organizacja dużej, stałej wystawy dotyczącej Ostrowa Lednickiego.
2001 Uroczyste otwarcie i poświęcenie na terenie Wielkopolskiego Parku Etnograficznego w Dziekanowicach XVIII-wiecznego kościoła drewnianego z Wartkowic, rozebranego i prze­niesionego do Muzeum w roku 1997.
Publikacja albumu Ostrów Lednicki.
Więcej informacji o Muzeum można znaleźć w „Studiach Lednickich”, gdzie m.in. zamieszczone są ma­teriały do bibliografii Ostrowa Lednickiego, oraz w kolejnych tomach Biblioteki Studiów Lednickich, a także w drukach okazjonalnych publikowanych przez Muzeum.
P. K.