Bądź na bieżąco z nowościami w naszym muzeum i zapisz się do newslettera. Co jakiś czas otrzymasz od nas informacje o wydarzeniach. Zapraszamy


Twoje położenie: Strona główna / Edukacja / Giecz

Giecz

2013 rok

 

Rezerwat Archeologiczny w Gieczu zaprasza do zapoznania się z bogatą ofertą zajęć edukacyjnych i imprez plenerowych, przygotowanych na rok 2013 dla grup zorganizowanych.

 

Prezentowane programy skupiają się wokół dwóch nurtów przewodnich. Pierwszy z nich obejmuje zagadnienia związane z archeologią i pracą archeologa, drugi koncentruje się na różnych aspektach życia codziennego naszych przodków w pradziejach i średniowieczu.

Prezentowana oferta została dostosowana do potrzeb różnych grup wiekowych,  wszystkich rodzajów szkół i Klubów Seniora.

Serdecznie zapraszamy do skorzystania z naszej oferty i odwiedzenia Muzeum w Gieczu.

 

Zajęcia edukacyjne (okolicznościowe)

 

 • Przyniósł zajączek jajka (marzec – kwiecień)– spotkanie poświęcone zwyczajom i obrzędom wielkanocnym.
 • Gody, czyli o dawnych obchodach świąt Bożego Narodzenia (grudzień)– pogadanka i przygotowywanie tradycyjnych ozdób świątecznych.

Imprezy plenerowe

 • Marzanna (21.03.2013)– tradycyjne obrzędy związane z wypędzeniem zimy i powitaniem wiosny.
 • Jubileusz 50-lecia Rezerwatu Archeologicznego w Gieczu (21.07.2013)-  całodzienna impreza plenerowa skierowana do wszystkich grup wiekowych, nawiązująca do 50- tej rocznicy otwarcia Rezerwatu dla Turystów.
 • Święto Plonów (23.09.2013) – jesienne spotkanie związane z zakończeniem prac polowych, podziękowaniem za plony.
 • Dziady (09.11.2013) – dawne obrzędy związane z kultem zmarłych.

 

 

Lekcje muzealne – szkoły podstawowe i gimnazjalne

 

Proponowane zajęcia mają charakter interaktywny i prowadzone są w formie gry terenowej, wykorzystującej elementy wiedzy historycznej. Odbywają się są od kwietnia do września na terenie rekonstrukcji średniowiecznej osady.

 

 • Tajemnice, które skrywa ziemia - zapoznanie dzieci i młodzieży szkolnej z archeologią i pracą archeologa.
 • Dzień powszedni, dzień świąteczny…– czyli jak żyli nasi przodkowie w średniowieczu.
 • Radłem i broną– o sposobach uprawy roli oraz chowu zwierząt w średniowieczu.
 • Łaskawe ziele, czyli o ziołach i ich mocy– o właściwościach ziół i roślin nieuprawnych w średniowieczu (leczenie, trucie, magia, farbowanie, jedzenie).
 • Nie święci garnki lepią – o wykorzystywaniu gliny w produkcji przedmiotów ceramicznych w pradziejach i średniowieczu.
 • „Szafa” białogłowy – czyli co wiemy o wytwarzaniu odzieży i ozdób w średniowieczu.
 • Benedyktyńska praca - czyli o trudach życia w średniowiecznym zakonie.
 • Pod średniowieczną strzechą  - o dawnym budownictwie i sposobach wykorzystywania przestrzeni mieszkalnej.

 

Lekcje muzealne – szkoły ponadgimnazjalne

 

Proponowane tematy mają na celu rozszerzenie wiedzy z zakresu archeologii i  historii. Zajęcia mają formę krótkich wykładów, połączonych z warsztatami. Odbywają się przez cały rok.

 • Co to jest archeologia?– przedstawienie problematyki związanej z pracą archeologów.
 • Historia naturalna człowieka, czyli jak powstał człowiek? – przedstawienie w przystępny sposób zagadnień dotyczących ewolucji człowieka i jego kultury.
 • Rewolucja neolityczna – omówienie kwestii dotyczących pojawienia i rozpowszechnienia się rolnictwa oraz znaczenia tego faktu  dla rozwoju człowieka.
 • Chrystianizacja Polski – przedstawienie kwestii związanych z procesem wprowadzania chrześcijaństwa do Polski i jego konsekwencjami.
 • Jak powstawała Polska? –  zaprezentowanie kluczowych zagadnień związanych z tworzeniem się państwa polskiego w X w.
 • Kto się skrywa w mrokach średniowiecza? - czyli o czarownicach, wampirach i innych upiorach.

 

Tegoroczna oferta dla szkół ponadgimnazjalnych obejmuje również możliwość zorganizowania na terenie osady edukacyjnej imprez integracyjnych, prowadzonych w formie historycznej gry terenowej.

 

Zajęcia edukacyjne dla Seniorów

 

Proponowane zajęcia mają formę wykładów i prezentacji połączonych z warsztatami. Ich celem jest  przybliżenie  Seniorom zagadnień związanych z archeologią i życiem naszych przodków.

 

 • Ślady przeszłości, czyli czym zajmuje się archeologia? – omówienie zagadnieńzwiązanych z pracą archeologa.
 • Życie codzienne w średniowiecznym grodzie – omówienie zagadnień związanych zcodziennymi pracami, czynnościami i obrzędami mieszkańców średniowiecznego grodu.
 • „Garnki rosnące w ziemi” -  o sposobach wykorzystywania gliny w produkcji przedmiotów ceramicznych w pradziejach i średniowieczu.

 

Organizacja zajęć edukacyjnych

 

 • Zajęcia odbywają się w dni powszednie  od 9.00 do 16.00.
 • Udział w zajęciach wymaga uprzedniego   zgłoszenia i dokonania rezerwacji.
 • Zajęcia można połączyć ze zwiedzaniem Rezerwatu Archeologicznego. Czas zwiedzania wynosi ok. 1 godzinę, zajęcia trwają ok. 1,5 godziny.
 • Odpłatność za zajęcia edukacyjne wynosi 5 zł od osoby, opiekunowie są zwolnieni z opłaty. 
 • Opłaty za zwiedzanie ekspozycji: 3 zł bilet ulgowy dla grup do 35 osób

                                                       2 zł bilet ulgowy dla grup powyżej 35 osób,

                                                       20 zł jednorazowa opłata za przewodnika.

 

 

Kontakt i dodatkowe informacje:

 

Rezerwat Archeologiczny Gród Piastowski w Gieczu

Oddział Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy

Grodziszczko 2, 63-012 Dominowo

 

tel.: 61 285 92 22

e-mail: promocja@giecz.pl

 

 

 


Regulamin konkursu pn. „Godowe Święto u słowiańskich pradziadów.”

 

§ 1 Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin, zwany dalej „Regulaminem”, określa ogólne warunki uczestnictwa w konkursie pn. „Godowe Święto u słowiańskich pradziadów.”

2. Organizatorem Konkursu jest:

 

Rezerwat Archeologiczny Gród Piastowski w Gieczu

Oddział MPP na Lednicy

Grodziszczko 2

63-012 Dominowo

 

3. Cele Konkursu:

I  –  zachęcenie dzieci i młodzieży do prezentowania własnej twórczości;

II  –  zainspirowanie młodych ludzi do własnych poszukiwań i odkryć;

III – rozwijanie wrażliwości i wyobraźni, także popularyzacja ich twórczości.

 

§ 2 Uczestnicy Konkursu

1. W Konkursie mogą uczestniczyć dzieci i młodzież ze szkół podstawowych i gimnazjalnych.

2. W Konkursie nie mogą brać udziału dzieci Organizatora Konkursu oraz dzieci członków Jury.

 

§ 3 Jury

1. Prace będąoceniane przez Jury powołane przez Organizatora Konkursu, które wyłoni Laureatów oraz przyzna ewentualne wyróżnienia.

2. Pełny skład Jury zostanie pisemnie podany do wiadomości Dyrekcji szkół, których uczniowie wezmą udział w Konkursie, na dwa tygodnie przed terminem jego rozstrzygnięcia.

3. Decyzja Jury o przyznaniu nagrody oraz ewentualnych wyróżnieńjest ostateczna i nie przysługuje od niej prawo odwołania.

 

§4 Zasady udziału w Konkursie

1. Każda osoba biorąca udział w Konkursie może zgłosićtylko jedną pracę plastyczną, o której mowa w pkt. 2 poniżej. Prace zbiorowe nie będąbrane pod uwagę.

2. W Konkursie mogą brać udział tylko prace plastyczne:

 a) wszystkie techniki plastyczne: rysunki, kolaże, prace malarskie -maksymalnie format A3;

3. Prace konkursowe musząbyćutworami, które nie były wcześniej nagrodzone w innych konkursach, nieobciążone wadami prawnymi, obciążeniami lub roszczeniami osób trzecich.

4. Udział w Konkursie jest bezpłatny i całkowicie dobrowolny.

5. Niepełnoletni uczestnicy Konkursu zobowiązani sądołączyćpisemnązgodęrodzicówlub opiekunów prawnych na udział w Konkursie oraz oświadczenie wyrażające zgodęna podanie danych osobowych uczestnika w celu wyłonienia zwycięzcy i przyznania nagrody. Poprzez podanie danych osobowych rodzic lub opiekun prawny, wyraża zgodęna opublikowanie jego imienia i nazwiska oraz pracy. Jednocześnie Organizator zastrzega, że nadesłane dane osobowe będąwykorzystane jedynie do realizacji Konkursu

6. Uczestnicy Konkursu przenosząna Organizatora prawo nieodpłatnego i nieograniczonego korzystania z projektu.

7. Prace należy przesłać na adres Organizatora Konkursu tj.:

 

Rezerwat Archeologiczny Gród Piastowski w Gieczu

Oddział MPP na Lednicy

Grodziszczko 2

63-012 Dominowo

 

§5 Miejsce i termin nadsyłania prac

1. Prace należy wysłaćpocztąna adres podany w § 4 pkt. 7, odpowiednio zabezpieczone przed uszkodzeniami, z dopiskiem „KONKURS” wraz z dokumentami wymienionymi w§ 4 pkt. 5. Każda praca biorąca udział w Konkursie powinna byćopisana w następujący sposób: imięi nazwisko autora pracy, numer klasy, nazwę szkoły. Prace nieopisane w sposób wskazany w niniejszym punkcie nie będą brane pod uwagę.

2. Termin nadsyłania prac upływa dnia 31. 12. 2012 r. Liczy siędata stempla pocztowego.

3. Uczestnik Konkursu przesyła projekt na własny koszt. Organizator nie zwraca nadesłanych prac nadawcy.

4. Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi do dnia 15. 01. 2013 r. poprzez opublikowane ich na stronie internetowej Organizatora Konkursu. Jednocześnie Laureaci i osoby wyróżnione zostanąpowiadomieni pocztą.

 

§ 6 Nagrody i wyróżnienia

1. W Konkursie zostaną przyznane nagrody za I, II i III miejsce w każdej kategorii wiekowej:

a) klasy od  0 – 3,

b) klasy od  4 – 6,

c) klasy gimnazjalne.

2. Oprócz nagród głównych Jury może równieżprzyznaćwyróżnienia.

3. Nagrodądla Laureatów Konkursu będą nagrody rzeczowe.

4. Wystawienie wszystkich prac oraz uroczyste wręczenie nagród nastąpi 26. 01. 2013 r. w Muzeum w Gieczu.

5. Organizator zastrzega sobie możliwośćnie przyznania nagród głównych lub nie przyznania wyróżnieńz uwagi na niski poziom prac nadesłanych na Konkurs.

6. W przypadku braku wyboru Laureatów w poszczególnych kategoriach wiekowych, o których mowa w §6 pkt. 1 niniejszego Regulaminu, ze względu na niski poziom prac, Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo wyboru Laureatów spośród wszystkich nadesłanych prac konkursowych.

 

§ 7 Postanowienia końcowe

1. Organizator zastrzega sobie prawo przerwania, zmiany lub przedłużenia Konkursu w razie wystąpienia przyczyn od niego niezależnych.

2. Organizatorowi przysługuje prawo unieważnienia Konkursu bez podania przyczyny oraz nie wyłonienia Laureatów.

3. Przesłane prace stają się własnościąOrganizatora. Organizator zastrzega sobie prawo publikowania i reprodukowania prac konkursowych bez wypłacenia honorariów autorskich.

4. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania koniecznych zmian w nagrodzonym projekcie.

5. Organizator nie bierze odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenia lub zniszczenia źle zabezpieczonych prac.

6. Laureat Konkursu oraz, w przypadku przyznania wyróżnień, osoby wyróżnione przenosząnieodpłatnie na Organizatora Konkursu autorskie prawa majątkowe bez ograniczeńczasowych i terytorialnych na następujących polach eksploatacji:

a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu - wytwarzanie określonątechnikąegzemplarzy utworu, w tym technikądrukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz technikącyfrową, reprodukcji plastycznej, rzeźby, płaskorzeźby wg przedłożonego przez autora wzoru.

b) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;

c) w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niżokreślony w lit. b – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł miećdo niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.

7. Osoby, które nie spełniąktóregokolwiek z wymogów określonych w niniejszym Regulaminie lub podadząnieprawdziwe informacje, zostanąautomatycznie wyłączone z Konkursu.

8. Przystąpienie uczestnika do Konkursu jest równoznaczne z akceptacjątreści niniejszego Regulaminu.

9.Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu Konkursu pn. „Godowe Święto u słowiańskich pradziadów”.

10. Dodatkowych informacji udzielająpracownicy gieckiego oddziału MPP na Lednicy; tel. (61) 28 59 222